Erinevad hangete kontseptsioonid

Viimastel kümnenditel on esile kerkinud hulk hankekontseptsioone, mis toetavad jätkusuutlikku tarbimist avalikus sektoris (nt jätkusuutlik hange, keskkonnahoidlik hange, ringhange, innovatsioonihange). Kuigi mõnikord kasutatakse neid hankekontseptsioone sünonüümidena ja neil on palju sarnasusi, siis on neil ka erinevusi.

Jätkusuutlik hange on kõige laiem lähenemisviis. See on kaupade, teenuste või tööde hange, mille kõigis etappides avaliku sektori asutused püüavad saavutada sobivat tasakaalu säästva arengu kolme alussamba – majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike aspektide – vahel. Kulude kokkuhoid on niigi kõikide riigihangete üks põhilisi eesmärke, kuid jätkusuutlike hangete eesmärk on tagada ka ostude keskkonnahoidlikkus ja sotsiaalsete mõjude arvestamine. Näiteks toitlustuse hankimisel võiks ostetava teenuse lisada hankesse keskkonnahoidlikkuse kriteeriumid, mis eeldavad mahepõllumajanduslike toiduainete pakkumist ja toidujäätmete tekke vältimise meetmete rakendamist. Toitlustusteenuse sotsiaalset positiivset mõju aitaks suurendada nõue pakkuda õiglase kaubanduse (fair trade) toiduaineid ja ka teenuse osutamisel kaasata puuetega ja/või töötuid inimesi.

Keskkonnahoidlikuks hankeks loetakse hanget, mis võtab arvesse keskkonnakaalutlusi ja -kriteeriume. Selliste hangete puhul ostavad avaliku sektori asutused  kaupu, teenuseid ja töid, mille keskkonnamõju on kogu oma olelusringi vältel väiksem kui sama põhifunktsiooniga kaupadel, teenustel ja ehitustöödel, mida muidu hangitaks. Keskkonnahoidlikku hanget või vaadelda ka jätkusuutliku hankena, eriti kui see võtab arvesse peale keskkonnaaspektide ka sotsiaalseid ja muid kaalutlusi.

Ringhange ehk ringne riigihange on hange, mis keskendub ringsetele toodetele, teenustele ja töödele, millel on pikem eluiga, pikaajaline väärtus ja/või mis panustavad ringsete energia- ja materjalivoogude kujundamisse tarneahelas, selle kaudu vähendades ja parematel juhtudel ka vältides negatiivset keskkonnamõju ning jäätmeteket kogu toote olelusringi jooksul.

Kuna ringhanked on suunatud keskkonnamõju vähendamisele, on kõik ringhanked ühtlasi ka keskkonnahoidlikud hanked, kuid kõik keskkonnahoidlikud hanked ei pruugi olla ringhanked. Nt keskkonnahoidlikud hanked, mille kriteeriumidega soovitakse kitsalt müra vähendada või bioloogilist mitmekesisust suurendada, ei ole otseselt ringhanked. Samas on raske konkreetset piiri tõmmata, kuna hangetes kasutatakse tihti mitmesuguseid keskkonnakriteeriume ja puudub selge määratlus, millisel juhul on tegu täpselt ringhankega – kas piisab ühest ringsest kriteeriumist või peab kogu hankeprotsess algusest lõpuni järgima ringset lähenemist.

Ringhanked siiski ei pruugi tähendada vaid konkreetsete toodete hankimist, vaid võivad haarata ja mõjutada kogu toote-teenusesüsteemi ning seetõttu olla suunatud täiesti uute ja innovaatiliste lahenduste hankimisele, olles sel juhul ühtlasi innovatsioonihanked.

Innovatsioonihange on hange, millega ostetakse uuenduslikke, uusi ja alles väljaarendamisel olevaid tooteid ja teenuseid. Innovatsioonihanked on avalikus sektoris enam levinud sellistes valdkondades nagu infotehnoloogia arendused, meditsiinitooted või sõjaline varustus. Kuna keskkonna valdkonnas (nt energiatõhusus, alternatiivsed ja taastuvad energiatehnoloogiad, uued toote ja teenuse süsteemid) on samuti ühe rohkem innovatsiooni, siis on paljud innovatsioonihanked seotud ka keskkonnamõju vähendamisega. Sellele aitab kaasa ka Euroopa Liidu majandus- ja keskkonnapoliitika, mis üha rohkem suunab avalikku sektorit soodustama uudsete keskkonnahoidlike toodete ja teenuste turule toomist. Innovatsioonihanked aitavad kaasa uute toodete, toote- ja teenusesüsteemide, koostöö- ja ärimudelite kujundamisele. Nii võivad innovatsioonihanked olla jätkusuutlikud, keskkonnahoidlikud kui ka ringhanked. 

Kokkuvõttes võib väita, et keskkonnahoidlikud hanked on tihti määratletud ka kui jätkusuutlikud, kuid jätkusuutlik hange on veidi laiem mõiste, hõlmates lisaks sotsiaalseid aspekte. Ringhange aga on jälle veidi kitsam lähenemine kui keskkonnahoidlik hange, olles suunatud peamiselt ringsete toodete, teenuste ja tööde hankimisele. Kui hangitav toode või teenus on selgelt innovaatiline, siis on see innovatsioonihange, mis võib olla samal ajal jätkusuutlik, keskkonnahoidlik ja/või ringne.

Green and Sustainable Public Procurement. DG Environment.
https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm

State-of-the-art on Circular Procurement Policy in the Baltic Sea Region. INTERREG Baltic Sea Region project Circular Public Procurement. April 2019.
http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2019/06/Summary-report-WP-2.1-State-of-the-art-of-Circular-Procurement-Policy.pdf

Public Procurement for a Circular Economy. Good Practice and Guidance. European Commission 2017.
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf

Procurement of Innovation and Innovative Procurement – What’s the Difference? 
https://spendmatters.com/uk/innovation/