Euroopa Liidu õigusraamistik

Keskkonnahoidlike riigihangete, sh ringhangete õigusliku raamistiku moodustavad riigihankeid käsitlevad Euroopa Liidu direktiivid. Hankedirektiivid võimaldavad avaliku sektori organisatsioonidel lisada hangetesse keskkonnakaalutlusi. Keskkonnaaspekte võib arvesse võtta nii hanke kavandamisel turu-uuringut tehes kui ka hankemenetluse vältel ja lepingu täitmise ajal. Hankijatel aitavad keskkonna seisukohast eelistatavaid pakkumusi kindlaks teha näiteks toote või teenuse olelusringi kogumaksumuse hindamine, keskkonnasäästliku tootmisprotsessi kasutamise nõue ja pakkumuste hindamisel keskkonnakriteeriumide kasutamine.

Euroopa Liidu tasandil käsitleb Euroopa Komisjon keskkonnahoidlike riigihangetena hankeid, mis vastavad keskkonnahoidlike riigihangete ühistele põhikriteeriumidele (Euroopa Komisjoni teatis „Keskkonnahoidlikud riigihanked“, COM(2008) 400).

Riigihangete (sh keskkonnahoidlike riigihangete) põhilise õigusliku raamistiku sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta. Direktiiv võimaldab muuhulgas:

  • seada riigihankes soovitavate tööde, asjade ja teenuste olelusringi arvestavaid kriteeriume;
  • sõlmida hankeleping majanduslikult soodsaima pakkumuse esitajaga (võttes aluseks parima hinna ja kvaliteedi suhte, hinna või kulutasuvuse, nt olelusringi kulude põhjal). Selgelt tuuakse välja tõik, et kõige odavam hind ei pruugi olla ainus hanke võitja väljavalimise kriteerium. Keskkonnanäitajad võivad olla osa mitmest õiguslikult siduvast kriteeriumist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, millega käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate organisatsioonide riigihankeid, lubab samuti kasutada hanke tehnilises kirjelduses keskkonnanõudeid, sh ökomärgiste tingimusi ning sõlmida riigihanke tulemusena lepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse esitajaga.

Euroopa Komisjoni teatise „Kuidas rakendada riigihanked kogu Euroopa teenistusse“ (COM (2017) 572) üks peamisi eesmärke on muu hulgas võtta laiemalt kasutusele innovatsiooni, keskkonnahoiu ja sotsiaalsed kriteeriumid ning muuta avaliku sektori hankijad pädevamaks. Teatises esitatakse riigihankestrateegia, mis sisaldab üldist poliitilist raamistikku koos suuniste ja soovitustega. 

Keskkonnahoidliku riigihanke korraldamise võimalusi ELi nõudeid arvesse võttes on põhjalikult kirjeldatud Euroopa Komisjoni käsiraamatus „Keskkonnahoidlik ostmine. Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat“ (2016). Käsiraamatust leiab juhiseid, kuidas hankesse lisada Euroopa Liidu õigusliku raamistiku keskkonnakaalutlusi ning avaliku sektori, sh ehituse, toidu ja toitlustuse, maanteesõidukite ning energiat kasutavate toodete keskkonnahoidlike riigihangete näiteid.