Ringhanke lähenemisviisid ja tasemed

Ringhanget on võimalik korraldada eri vormides ja valdkondades (nt ehituses, jäätmekäitluses, toidu ja toitlustuse valdkonnas, samuti teatud tooterühmade, näiteks mööblitekstiilide ostmisel). Igal juhul tuleks ringhanget vaadelda strateegilises mõistes laiemalt kui lihtsalt konkreetsete toodete ostutellimuse esitamine. Ringhanke, nii nagu ka laiemalt keskkonnahoidliku hanke, eesmärk on ostutegevuse kaudu edendada ringmajandust ja keskkonnahoidu. Peale selle loob ringhange eeldusi innovatsiooniks ning uute toodete/teenuste ja ärimudelite turule toomiseks, andes olulise tõuke ringse majandusmudeli tekkele.

Ringhanke fookus võib olla suunatud väga erinevatele ringsust toetavatele aspektidele: nt toodete paremale kvaliteedile ja pikaajalisele kasutamisele, uutele või uuenduslikele toodetele ja teenustele, ringsete ärimudelite või lausa ringse toote-teenuse süsteemi loomisele. Ringhanke fookuse valik sõltub hanke korraldaja (organisatsiooni) hankestrateegiast, ambitsioonist, ees­märkidest ja prioriteetidest. Seetõttu on oluline, et enne keskkonnahoidlike, sh ringhangetega alustamist määratleksid avaliku sektori asutused oma ostude ja hangetega seotud strateegilise ambitsiooni (st mida tahetakse keskkonnahoidlike ja ringsete hangetega saavutada) ja kuidas seda ambitsiooni oma hangetesse lõimida.

Samuti tuleks organisatsiooni tasandil selgeks mõelda, millist mõju soovi­takse ringhangetega saavutada. See arusaamine aitab määratleda konkreetse hanke ulatust ning valida sobiv lähenemisviis ehk tase hanke läbiviimiseks ja hankekriteeriumide valimiseks (vt ka Ringhanke sammsammuline korraldamine).

Ringhanget saab läbi viia üldisemas plaanis kolmel tasemel: alates lihtsamast ja väiksema ringsuse mõjuga tootetaseme hangetest kuni keerulisema ja  suurema ringsuse mõjuga süsteemitaseme hangeteni (vt ka kõrvalolev tabel):

Esimese taseme hanked hõlmavad tavaliselt turul juba olemasolevaid ringseid tooteid. Näitena võib siin tuua kontoripaberi, mis on valmistatud ringlussevõetud paberist regenereeritud kiu baasil. Selle tasandi ringhanked on üldjuhul kõige lihtsamad ja seetõttu selliste ringhangetega tavaliselt ka alustatakse. Toote taseme hangetes saab ringsete hankekriteeriumide seadmisel toetuda vastava toote või tooterühma jaoks koostatud Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumidele või Euroopa Liidu ökomärgise tooterühmade kriteeriumidele.

Teise taseme hanked hõlmavad ringseid tooteid ja teenuseid, mis pole veel turul pikalt olnud või mida hakatakse alles hanke tulemusena välja arendama. Näitena võib siin tuua tekstiilijäätmetest/-jääkidest toodetud vormirõivad või olemasoleva mööbli osaline korduskasutus uues mööblihankes. Ringhange, mis suunab tarnijat pakkuma tavatoodete asemel sama funktsiooniga uuenduslikke, ringseid lahendusi ja tooteid, sisaldab innovatsioonihanke elemente ja nõuab hankijalt üldjuhul eraldi põhjalikumat turu-uuringut (sh turuosalistega konsulteerimist).

Selle taseme hanked keskenduvad veelgi süsteemsema muutuse saavutamisele eesmärgiga hankida tavatoodete asemel samu funktsioone pakkuvaid toote-teenuse lahendusi ja ärimudeleid. Selliste n-ö kasutusele või tulemusele keskenduvate hangete (vt ka Kasutusele ja tulemusele keskenduvad hanked) aluseks on välja selgitada oma vajadustele vastav funktsioon (st milliseid vajadusi tahetakse hankega rahuldada) ning siis hinnata, et kas seda saab täita traditsioonilise toote ostmise asemel hoopis näiteks vastava teenusega. Toote asemel teenuse ostmine (nt liisimine, rentimine, jagamine, kasutuspõhine maksmine) võib olla oluliselt ringsem, kuna sellisel juhul ei ole vaja toota nii palju tooteid. Süsteemi tasemel muutust loov toote-teenuse hange jätab teenusepakkujale suurema kontrolli kasutatavate toodete ja materjalide üle, mis võimaldab tooteid ressursitõhusamalt toota ja ka kasutada, sh hooldada, parandada ja hõlpsamalt uuesti ringlusse võtta. Nii on teenusepakkujal/tarnijal oluliselt suurem huvi pakkuda teenusena pikaajalist lahendust ja kestvat toodet. Ka hankijale on tavaliselt selline hange majanduslikult kasulik.

Süsteemi taseme hangete alla või liigitada muuhulgas sellised hanked, mille tulemusel tahetakse osta teatud funktsioone ja teenuseid, mis eeldavad erinevate osaliste koostööl põhinevate lahenduste ja ärimudelite loomist või olemasolu. Selliste hangete eesmärgiks on muuta tootesüsteeme ringsemaks. Näitena võib tuua ühistranspordihanked, millega soetatakse kohapeal toodetud biokütust kasutavaid busse, või soojusenergia hanked, mis toetuvad kohaliku taastuvenergiatootmise koostöövormile/-mudelile.

Circular Public Procurement in the Nordic Countries. TemaNord 2017:512.
https://www.norden.org/en/publication/circular-public-procurement-nordic-countries

Toote tase

Turul olemasolevad
tooted

Keskkonnahoidlikkusse hankesse lisatakse ringsuse kriteeriumid, toetudes nt keskkonnahoidlike hangete juhendites toodud kriteeriumidele või tootegruppide ökomärgise kriteeriumidele.

  • ringlussevõetud tooret sisaldavad tooted (nt ringlussevõetud paberkiude sisaldav kontoripaber või pehmepaberi tooted);
  • teatud ohtlikke aineid mittesisaldavad tooted ja teenused (nt kahjulikke kemikaale mittesisaldav mööbel, teatud kahjulikke kemikaale mittekasutav puhastusteenus);
  • ringsed või korduskasutatavad pakendid (nt ringlussevõetud materjali sisaldavad või lihtsamini ringlussevõetavad pakendid, korduskasutatavad toidukarbid/nõud).

Tarnija tase

Uued või uuenduslikud tooted

Tavatoodete asemel hangitakse sama funktsiooniga uuenduslikke ringseid lahendusi ja tooteid.

Hankesse lisatakse uuenduslikud ringsuse kriteeriumid (nt korduskasutatavad tooted või ostetavate toodete modulaarsus, hooldus, lihtne ringlussevõtt).

  • ringlussevõetud materjalidest toodetud uudsed ehituskomponendid või -mater­jalid;
  • ringlussevõetud materjalidest tekstiiltooted;
  • lihtsalt hooldatavad ja modulaarse ehitusega seadmed.
Süsteemi tase

Toote-teenuse lahendused ja süsteemid

Kasutuse või tulemuse ostmisele keskendunud hanked (nt toote asemel ostetakse sama funktsiooni pakkuvat teenust – liisimine, rentimine, jagatud kasutus, maksmine kasutuse järgi) ning uute äri- ja koostöömudelite arendamisele suunatud hanked (koostööplatvormid ja ärimudelid).

  • mööbli liisimine selle ostmise asemel;
  • toodete kasutusaega pikendavad lisateenused (tagasivõtt, hooldus, parandamine jm);
  • kohaliku biomassi põhised taastuvenergia tootmissüsteemid.